akademie

pro zájemce

knihovna

struktura

spolupráce

výroční zprávy

výsledky

kontakty

podpořte nás

vedení akademie 2017-2018

 
ŘEDITEL UNITÁŘSKÉ AKADEMIE
Zvolený na léta 2017–2019
 
prof. Ing. arch. Michal Kohout
(*1964) Architekt, pedagog a teoretik, vedoucí Ústavu nauky o budovách Fakulty architektury ČVUT, kde zároveň garantuje výukový cyklus o bydlení a vede ateliér. Autor a spoluautor více než třiceti realizovaných staveb, z nichž mnohé byly oceněny na přehlídkách české i mezinárodní architektury. Je autorizovaným architektem České komory architektů, spoluzakladatelem architektonické kanceláře UNIT architekti, výzkumné organizace Centrum kvality bydlení a nakladatelství Zlatý řez, kde rovněž spoluedituje stejnojmenný časopis. Autorsky a editorsky se podílel na řadě knih a článků o moderní české architektuře a teorii vystavěného prostředí (Forma sleduje smysl: na okraj architektury, Sídliště, jak dál?, Hromadné bydlení, Můj dům, naše ulice, Česká republika / Moderní architektura, Praha / Architektura XX. století).
Působí jako garant řady výzkumných projektů a expert na veřejnou profesní i bytovou politiku.
V Unitarii se zapojuje do řízení společnosti (předseda místního správního sboru Pražské obce unitářů, člen ústředního správního sboru, předseda komise pro správu nemovitostí) i do dalších činností (přednášky a publikační činnost, zahraniční expedice, skupina sdílení).
Na sklonku roku 2016 byl na základě výběrového řízení ústředním správním sborem jmenován ředitelem Unitářské akademie.
 
 
KOMISE UNITÁŘSKÉ AKADEMIE
Členové zvolení na léta 2017–2018
 
Mgr. Filip Jaroš, Ph.D.
(* 1982) Absolvoval doktorské studium na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. V současnosti působí jako odborný asistent na Filozofické fakultě na Univerzitě Hradec Králové, kde přednáší kurzy filozofické antropologie, filozofie živé přírody, evoluční etiky a další. Je spolueditorem knihy Krása a zvíře (dále O. Dadejík, M. Kaplický) a autorem řady odborných statí. Mezi jeho hlavní odborné zájmy patří vztah mezi člověkem a zvířetem, zejména pak soužití lidí a koček. Dlouhodobě se rovněž zabývá možností syntézy evoluční teorie s křesťanskou věroukou.
 
 
Mgr. Štěpán Mairovský
(* 1984) V současné době je studentem doktorského studia na katedře veřejné a sociální politiky FSV UK a zároveň lektorem kurzů společenských věd u společnosti Scio.
„Do Unitarie chodím pravidelně od roku 2004, členem jsem se stal o rok později, čímž jsem úspěšně završil hledání svého duchovního domova poté, co jsem o tři roky dříve opustil katolickou církev, jejíž věrouka ani etika neodpovídaly mému pohledu na svět. Za dobu svého dvanáctiletého členství jsem postupně působil jako předseda dozorčí rady, člen místního správního sboru a od roku 2013 pak jako člen a později místopředseda ústředního správního sboru.
Projekt vlastního unitářského vzdělávání od začátku velmi podporuji a na práci v komisi Unitářské akademie se velmi těším. Rád bych v ní zužitkoval své dosavadní zkušenosti s lektorováním, s prací na vzdělávacích koncepcích na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy i bohatou zkušenost s aktivitami neformálního vzdělávání ze skautského hnutí, hnutí Brontosaurus či z České rady dětí a mládeže.“
 
 
Mgr. Jiří Motl, Ph.D.
(* 1978) Jiří Motl se zabývá psychologií náboženství, doktorské studium absolvoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Tématem jeho disertační práce byl vztah duševní nemoci a náboženství. Během studia strávil dva semestry na Islámské teologické fakultě v Istanbulu a jeden semestr na Jagellonské Univerzitě v Krakově. Nyní působí na Karlově Univerzitě a Technické Univerzitě v Liberci, kde vyučuje a věnuje se výzkumu. Zabývá se též Gestalt psychoterapií. Deset let praktikuje buddhistickou meditaci a je praktikujícím katolíkem.
 
 
Mgr. Vlastimil Krejčí
(* 1966) Absolvoval obor učitelství na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, před studiem pracoval šest let v oblasti vzdělávání dospělých. Dlouhodobě se věnuje především tématu seberozvoje a osobnostního růstu, za tím účelem prošel mnoha seberozvojovými semináři a také výcvikem v koučování. V současnosti působí jako duchovní Náboženské společnosti českých unitářů, kde má na starosti obec v Teplicích. Jeho profese, zájmy a spirituální praxe se pak vhodně prolínají v jeho zálibě, kterou je sportovní lukostřelba.
 
 
PhDr. Jana Tichá, Ph.D.
(* 1964) Zabývá se moderní a současnou architekturou a uměním v širších kulturních souvislostech. Je autorkou řady knižních publikací, mj. průvodce po současné architektuře Prahy PRG 2021 (2007, s Irenou Fialovou), pravidelně publikuje v domácím i zahraničním odborném tisku. Editorsky připravila čtyři tematické čítanky současné architektonické teorie, zatím poslední je Architektura a globalizace (2012). V roce 2015 vydala knihu Prostor a místo: Architektonická tvorba na území České republiky 1989-2014, která je prvním pokusem o souhrnný pohled na proměny architektury v ČR po roce 1989. Jako spoluautorka se podílela na expozici České a Slovenské republiky na Bienále architektury v Benátkách v roce 2010. Od roku 1996 vede nakladatelství Zlatý řez, zaměřené na historii, teorii a kritiku moderní a současné architektury. Pedagogicky působí na UMPRUM, kde vede anglickojazyčný kurz Czech Architecture of the 20th Century, a na FA ČVUT, kde přednáší teorii architektury a dějiny umění po roce 1960. Do Unitarie našla cestu v roce 2014, od ledna 2017 je členkou Pražské obce unitářů. Zapojuje se zejména do zahraničních aktivit, překládá texty či tlumočí při návštěvách z partnerských obcí. Zajímá ji především osobní spiritualita, témata osobní svobody a odpovědnosti, lidská tvořivost a její výraz v umělecké tvorbě i hmotné kultuře každodenního prostředí, vztah kultury a přírody.
 
 
Rev. M. Div. Petr Samojský, D. Min.
(* 1966) Je duchovním NSČU. Obdržel magisterský diplom v Meadville Lombard Theological School v Chicagu a doktorský diplom v Chicago Theological Seminary.  Dlouhodobě se zabývá systematickým unitářským vzděláváním duchovních i laického vedení, je činný na poli mezinárodních unitářských aktivit. Je autorem řady studií o osobnosti N. F. Čapka a raného unitářství v Československu, mimo jiné v anglickém jazyce, a knih Spiritualita (nejen) pro skeptiky, Dobrodružství zvané svatba, Krajina jako duchovní dědictví, spoluautorem knih Víme, že nejsme sami? Tři pilíře unitářské teologie, Na pobřeží Oceánu Pravdy a editorem publikace Krásně je žít. Žije s rodinou poblíž Prahy, mezi jeho záliby patří literatura, poezie a hudba, zejména tradice indického sitáru a pohanských čantů.