akademie

pro zájemce

knihovna

struktura

spolupráce

výsledky

kontakty

podpořte nás

vedení akademie 2017-2018

 
ŘEDITEL UNITÁŘSKÉ AKADEMIE
Zvolený na léta 2017–2019
 
doc. Ing. arch. Michal Kohout
(*1964) Architekt, pedagog a teoretik, vedoucí Ústavu nauky o budovách Fakulty architektury ČVUT, kde zároveň garantuje výukový cyklus o bydlení a vede ateliér. Autor a spoluautor více než třiceti realizovaných staveb, z nichž mnohé byly oceněny na přehlídkách české i mezinárodní architektury. Je autorizovaným architektem České komory architektů, spoluzakladatelem architektonické kanceláře UNIT architekti, výzkumné organizace Centrum kvality bydlení a nakladatelství Zlatý řez, kde rovněž spoluedituje stejnojmenný časopis. Autorsky a editorsky se podílel na řadě knih a článků o moderní české architektuře a teorii vystavěného prostředí (Forma sleduje smysl: na okraj architektury, Sídliště, jak dál?, Hromadné bydlení, Můj dům, naše ulice, Česká republika / Moderní architektura, Praha / Architektura XX. století).
Působí jako garant řady výzkumných projektů a expert na veřejnou profesní i bytovou politiku.
V Unitarii se zapojuje do řízení společnosti (předseda místního správního sboru Pražské obce unitářů, člen ústředního správního sboru, předseda komise pro správu nemovitostí) i do dalších činností (přednášky a publikační činnost, zahraniční expedice, skupina sdílení).
Na sklonku roku 2016 byl na základě výběrového řízení ústředním správním sborem jmenován ředitelem Unitářské akademie.
 
 
KOMISE UNITÁŘSKÉ AKADEMIE
Členové zvolení na léta 2017–2018
 
Mgr. Filip Jaroš, Ph.D.
(* 1982) Absolvoval doktorské studium na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. V současnosti působí jako odborný asistent na Filozofické fakultě na Univerzitě Hradec Králové, kde přednáší kurzy filozofické antropologie, filozofie živé přírody, evoluční etiky a další. Je spolueditorem knihy Krása a zvíře (dále O. Dadejík, M. Kaplický) a autorem řady odborných statí. Mezi jeho hlavní odborné zájmy patří vztah mezi člověkem a zvířetem, zejména pak soužití lidí a koček. Dlouhodobě se rovněž zabývá možností syntézy evoluční teorie s křesťanskou věroukou.
 
 
Mgr. Štěpán Mairovský
(* 1984) V současné době je studentem doktorského studia na katedře veřejné a sociální politiky FSV UK a zároveň lektorem kurzů společenských věd u společnosti Scio.
„Do Unitarie chodím pravidelně od roku 2004, členem jsem se stal o rok později, čímž jsem úspěšně završil hledání svého duchovního domova poté, co jsem o tři roky dříve opustil katolickou církev, jejíž věrouka ani etika neodpovídaly mému pohledu na svět. Za dobu svého dvanáctiletého členství jsem postupně působil jako předseda dozorčí rady, člen místního správního sboru a od roku 2013 pak jako člen a později místopředseda ústředního správního sboru.
Projekt vlastního unitářského vzdělávání od začátku velmi podporuji a na práci v komisi Unitářské akademie se velmi těším. Rád bych v ní zužitkoval své dosavadní zkušenosti s lektorováním, s prací na vzdělávacích koncepcích na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy i bohatou zkušenost s aktivitami neformálního vzdělávání ze skautského hnutí, hnutí Brontosaurus či z České rady dětí a mládeže.“
 
 
Mgr. Jiří Motl, Ph.D.
(* 1978) Jiří Motl se zabývá psychologií náboženství, doktorské studium absolvoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Tématem jeho disertační práce byl vztah duševní nemoci a náboženství. Během studia strávil dva semestry na Islámské teologické fakultě v Istanbulu a jeden semestr na Jagellonské Univerzitě v Krakově. Nyní působí na Karlově Univerzitě a Technické Univerzitě v Liberci, kde vyučuje a věnuje se výzkumu. Zabývá se též Gestalt psychoterapií. Deset let praktikuje buddhistickou meditaci a je praktikujícím katolíkem.
 
 
Rev. ThDr. Karolina Sofia Pavala (* 1976)
„Milí studenti,
Jmenuji se Sofie a jsem reverendkou Liberecké obce unitářů. Jsem nadšená, že jste se už rozhodli nebo ještě uvažujete o tom, že studovat v Unitářské akademii je správná cesta. Vítejte! Mohu potvrdit, že studium je kromě získávání nových obzorů docela dobrá adrenalinová zábava…
Vystudovala jsem teologii na Husitské teologické fakultě a jsem si dobře vědoma obtížných zákoutí studijních povinností, tápání v neprobádaných vodách literatury, hledání ztracené motivace a především inspirace pro vlastní smysluplný písemný počin… Je mi naprosto jasné, že zoufalý student prvního ročníku píše seminární práci poprvé. Poradím vám s formální stránkou, citační normou i vším, co umenší vaše zoufalství. Každý totiž jednou seděl nad otevřeným prázdným souborem ve Wordu poprvé…
Věřím, že naše potkávání se v záhadných studijních oceánech bude pro nás všechny tvůrčí a inspirující. Studiu zdar a nám všem, kdo budeme přednášet a studovat a tvořit otázky a hledat odpovědi v naší Unitářské akademii, hodně sil! A ptejte se, ptejte se, ptejte se…“
 
 
RNDr. Ladislav Pivec, Ph.D.
(* 1934) Od roku 1936 žije v Praze. Byl vychováván spolu se sestrou Miloslavou v unitářské rodině. Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. Mezi lety 1959–1994 pracoval ve výzkumu Akademie věd nejprve jako vědecký aspirant, později jako vedoucí vědecký pracovník v oboru struktury a funkce DNA. Na to navázal prací v zahraničním odboru Kanceláře Akademie Věd ČR. Organizoval mezinárodní konferenci v rámci NATO o hodnocení vědeckého výzkumu. Přednášel na Matematicko-fyzikální fakultě UK obor molekulární genetiky, byl členem komise státních zkoušek a doktorandských zkoušek v oboru biofyziky. V Unitarii pracoval v padesátých letech v Unitářské mládeži, v letech 2000–2005 byl předsedou ústředního správního sboru, později členem dozorčí rady NSČU. Žije s manželkou Evou, také unitářskou, ve šťastném manželství. Věnuje se aktivně  provozování i kompozici poezie a hudby. Zpívá v unitářském sboru UNI-SONO.
 
 
Rev. M.Div Petr Samojský, D. Min.
(* 1966) Je duchovním NSČU. Obdržel magisterský diplom v Meadville Lombard Theological School v Chicagu a doktorský diplom v Chicago Theological Seminary.  Dlouhodobě se zabývá systematickým unitářským vzděláváním duchovních i laického vedení, je činný na poli mezinárodních unitářských aktivit. Je autorem řady studií o osobnosti N. F. Čapka a raného unitářství v Československu, mimo jiné v anglickém jazyce, a knih Spiritualita (nejen) pro skeptiky, Dobrodružství zvané svatba, Krajina jako duchovní dědictví, spoluautorem knih Víme, že nejsme sami? Tři pilíře unitářské teologie, Na pobřeží Oceánu Pravdy a editorem publikace Krásně je žít. Žije s rodinou poblíž Prahy, mezi jeho záliby patří literatura, poezie a hudba, zejména tradice indického sitáru a pohanských čantů.