akademie

pro zájemce

knihovna

struktura

spolupráce

výsledky

kontakty

podpořte nás

vyhodnocování studia

  • Absolvované studijní fáze jsou evidovány formou kreditového systému.
  • Každý ze studentů má k dispozici studijního garanta z členů komise akademie, který je mu dle potřeby k dispozici po celou dobu studia.
  • V hodnocení studia se záměrně vyhýbáme formě zkoušky.
  • Hodnocení je udělováno na základě studentských písemných prací (esej či studie) nebo projektů, nastudování alespoň části doporučené literatury a písemného zodpovězení otázek vázaných k probírané látce.
  • Jde především o vlastní, aktivní a tvůrčí přístup k tématu, nikoli o prokazování objemu znalostí.
  • Modulové práce a projekty jsou hodnoceny slovně studijním garantem, na základě svého hodnocení udělí garant počet kreditů.
  • Závěrečné práce a projekty studentů hodnotí příslušný studijní garant a jeden oponent z dalších členů komise, poté student práci (nebo projekt) prezentuje komisi Unitářské akademie.
  • Absolutorium student obdrží za dosažení stanoveného počtu kreditů a závěrečnou práci či projekt.
ZÁKLADNÍ POPIS KREDITOVÉHO SYSTÉMU
Kredity v povinných modulech:                     lze získat maximálně 24 kreditů v každém
Výukové soustředění:                                        celkem 12 kreditů (nutné získat alespoň 6)
Následné studijní povinnosti:                        celkem 12 kreditů (nutné získat alespoň 4)
- vypracování úkolů zadaných lektorem:   3 kredity (nutné získat alespoň 1)
- nastudování literatury:                                   3 kredity (nutné získat alespoň 1)
- modulový projekt/práce:                               6 kreditů (nutné získat alespoň 2)
 
Kredity ve volitelných modulech:
Praktická duchovní cvičení (6 různých):*  lze získat 4 kredity za modul (6 x 4 za UA)
Zahraniční pobyt:                                                lze získat 24 kreditů
* (absolvování bude dohodnuto v šesti různých externích organizacích)
 
 
ABSOLUTORIUM
1) Pro úspěšné absolvování modulu je nutné získat:
ve studijním programu pro laiky:                                                                 alespoň 10 kreditů
ve studijním programu pro kandidáty na ordinované duchovní:     alespoň 18 kreditů
 
2) Pro celkové absolvování UA je nutné:
a) Úspěšně absolvovat všechny povinné moduly a získat z povinných i volitelných modulů dohromady:
ve studijním programu pro laiky:                                                                  alespoň 100 kreditů
ve studijním programu pro kandidáty na ordinované duchovní:      alespoň 120 kreditů
b) Vypracovat a úspěšně obhájit závěrečnou práci/projekt (ta již nepodléhá hodnocení kredity, bude slovně hodnocena studijním garantem a jedním oponentem z členů komise UA).